Algemene Voorwaarden

Diensten van Ikstopwel.nl

Ikstopwel.nl heeft een online programma om te stoppen met roken en geeft online webinars over hetzelfde onderwerp. Daarnaast geeft Ikstopwel.nl trainingen, masterclasses, workshops en bedrijfssessies stoppen met roken.

Iedere deelnemer aan een dienst van ikstopwel.nl stemt in met onderstaande bepalingen.


Annulering

Kosteloze annulering is uitsluitend mogelijk binnen twee weken na inschrijving. Deze mogelijkheid vervalt zodra de dienst of het product waarvoor is gekozen, daadwerkelijk is afgenomen.


Annuleren  door ikstopwel.nl

Als door overmacht een dienst of product niet door kan gaan, zorgt ikstopwel.nl voor een passend alternatief voor de deelnemers/afnemers.

Indien de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt ikstopwel.nl ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde evenementen geven nimmer recht op restitutie.


Beelden 

Ikstopwel.nl kan tijdens workshops, masterclasses of bedrijfssessies, foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Ikstopwel.nl heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden. 

Bij bezwaar door een deelnemer zal het beeld altijd worden verwijderd of gewijzigd.


Aansprakelijkheid

Ikstopwel.nl spant zich in om producten en diensten voor iedere deelnemer/afnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het deelnemen aan of bezoeken van het online programma, de workshops, masterclasses of bedrijfssessies verloopt op eigen risico van de deelnemer. 

Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een evenement, dan is ikstopwel.nl alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van ikstopwel.nl zelf is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor ikstopwel.nl is verzekerd. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van ikstopwel.nl, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ikstopwel.nl is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer heeft meegebracht tijdens een bedrijfssessie, workshop of masterclass.


Online programma

Het online programma van Ikstopwel.nl is beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik. De inloggegevens zijn altijd persoonsgebonden en mogen niet worden gedeeld met derden. Vanaf aanschaf van het online programma krijgt elke deelnemer een half jaar de tijd om het programma op te starten. Na het opstarten is het programma maximaal twee weken actief om af te ronden. Pas na overgang van module 0 naar module 1, start de teller voor deze twee weken doorlooptijd, maar niet eerder dan dat de deelnemer hier zelf akkoord mee is gegaan door aan het einde van module 0 door te klikken naar module 1. 

Na de eerste acht modules, is er een overgang naar module 9 en 10, de twee hypnotherapie verandersessies. Ook hier moet de deelnemer bewust akkoord gaan met de overgang naar deze modules en de daarbij gestelde voorwaarden. De hypnotherapie sessies zijn dan maximaal nog drie volle dagen benaderbaar, maar alleen zolang de totale doorlooptijd van het programma binnen de gestelde 14 dagen blijft.

Alle voorafgaande modules zijn vanaf het moment van doorklikken naar module 9 en 10 niet meer benaderbaar. Na maximaal drie dagen en/of bij afronding van het programma zijn ook de hypnotherapiesessies niet meer benaderbaar.

Elke deelnemer ontvang na afsluiting van het programma via e-mail een extra verandersessie die, indien gewenst of nog nodig, dagelijks kan worden gebruikt.


Deelbetalingen

Voor de  diensten van Ikstopwel.nl is in principe volledige betaling vooraf een vereiste. Immers, het effect van de dienst kan na afname niet meer worden teruggedraaid. Onze dienst is dan geleverd. Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Elke termijn wordt een maand na de voorafgaande termijn automatisch geïnd. Indien de dienst dan al is afgenomen, is de deelnemer verplicht het volledige aankoopbedrag of alle nog openstaande termijnen alsnog te voldoen, ook eventuele termijnen die achteraf pas worden geïnd.

Bij verzuim van betaling achteraf zal altijd een incassoprocedure worden opgestart. Uiteraard niet eerder dan dat de deelnemer is gewezen op een achterstallige betaling en de tijd heeft gekregen om deze alsnog te voldoen.